Three-spined Stickleback

Three-spined Stickleback (Gasterosteus aculeatus)

Photo: Graeme Stewart-Robertson, April 19, 2012 at Courtenay Bay [Photo at Tin Can Beach: Not Yet Submitted]

Photo: Graeme Stewart-Robertson, April 19, 2012 at Courtenay Bay [Photo at Tin Can Beach: Not Yet Submitted]

Three-spined stickleback - Wikipedia, the free encyclopedia
Google+